Bedriftshelsetjeneste – Forebyggende HMS-arbeid i fokus

En bedriftshelsetjeneste er en tjeneste som skal bistå arbeidsgiver med fagkyndige tjenester som skal bidra til å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for ansatte på en arbeidsplass.

bedriftshelsetjeneste

Tjenesten skal også bistå med forebyggende HMS-arbeid, i tillegg til å sørge for god oppfølging av arbeidsmiljøet i den gitte virksomheten. Flere studier har vist at et godt og trygt arbeidsmiljø kan knyttes tett opp til både motivasjon, mestringsfølelse, arbeidsglede og positiv arbeidserfaring for både ansatte og arbeidsgivere.

Slike holdninger vil ha en svært positiv effekt på framdriften til en bedrift. Når en bedrift velger å knytte seg opp til en bedriftshelsetjeneste, vil tjenesten bistå arbeidsgiver med å utføre diverse oppgaver.

Hvorfor kreves det godkjennelse av bedriftshelsetjenester?

For at en bedriftshelsetjeneste skal bli regnet som en godkjent bedriftshelsetjeneste, kreves det at tjenesten blir godkjent av Arbeidstilsynet.

Man skiller mellom godkjente og ikke-godkjente bedriftshelsetjenester for å sikre at de tjenestene som blir tilbudt blir utført av et fagkyndig personell som har nødvendig med kunnskap og forutsetninger for å utføre de oppgavene som blir gitt.

godkjennelse av bedriftshelsetjenester

Det gjøres også for å sikre at tjenesten ligger på et profesjonelt nivå. En av oppgavene som en bedriftshelsetjeneste står ovenfor er å informere arbeidsgiver om de ulike risikoene som finnes på en arbeidsplass.

Dette er en viktig oppgave som knyttes tett opp til de ansatte sin sikkerhet og helse på arbeidsplassen, og derfor er det spesielt viktig å kvalitetssikre denne typen tjenester.

Fellesordning og egenordning

I korte trekk kan man skille mellom to ulike typer bedriftshelsetjenester; fellesordning og egenordning. De samme kravene gjelder for begge typene, herav blant annet kravet om godkjennelse. En fellesordning blir mest brukt blant små og mellomstore bedrifter, mens egenordning som regel blir tatt i bruk av de større virksomhetene.

En egenordning blir dannet internt i den gitte virksomheten, slik at tjenesten blir tilpasset resten av bedriften og dens behov. Det er spesielt viktig å sørge for at en egenordning har en fri og uavhengig stilling til resten av bedriften.

Ansvaret til bedriftshelsetjenesten

Når en bedrift knytter seg opp til en bedriftshelsetjeneste, blir tjenesten pålagt stort ansvar og mange forskjellige oppgaver som skal utføres. Derfor er det svært viktig at tjenesten har nødvendig med kompetanse for å utføre oppgaver og følge opp ansvaret som er gitt.

Bedriftshelsetjenestens hovedoppgave er å bistå arbeidsgiver med å bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte. I tillegg til dette skal tjenesten også komme med forslag til forbedringer og endringer som kan virke positivt inn på arbeidsmiljøet. Til tross for at bedriftshelsetjenesten har mye ansvar som knyttes opp mot arbeidsmiljøet i virksomheten, er det viktig å være klar over at det fortsatt er arbeidsgiver som sitter på det fulle ansvaret.

For å oppsummere kan man si at den største oppgaven til tjenesten er å hjelpe arbeidsgiver med diverse oppgaver som knyttes til arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Dette er en stor oppgave, som vil ha mange mindre underoppgaver knyttet til seg. Eksempler på noen slike oppgaver blir beskrevet under.

Utføring av helsekontroller

En bedriftshelsetjeneste skal tilby en overvåkning av helsen til de ansatte på arbeidsplassen, dersom det er behov for det. Tjenesten skal også tilby en arbeidsmedisinsk utredning dersom det er nødvendig.

forebyggende HMS-arbeid

Dette kan ikke utføres dersom situasjonen ikke tilsier at det er nødvendig, og det stilles flere krav som må bli oppfylt før slike undersøkelser kan utføres.

Frivillighet eller samtykke fra de ansatte på arbeidsplassen regnes ikke som god nok grunn til at slike undersøkelser kan bi gjennomført. Dette kommer av helsekontroller ligger i kategorien kontrolltiltak, og denne kategorien står ovenfor strenge krav som må oppfylles før utførelse kan ta sted.

Yrkeshygiene

En bedriftshelsetjeneste kan også bistå med yrkeshygienen på arbeidsplassen. Dette innebærer diverse oppgaver som bidrar til en trygg arbeidsplass med god hygiene.

Systematisk HMS-arbeid på arbeidsplassen

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) bør være et sentralt og særdeles viktig fokuspunkt i absolutt alle bedrifter og bransjer, uavhengig av størrelse. Dette er viktig for å gjøre arbeidsplassen så trygg som mulig for de ansatte i bedriften.

Et av punktene innenfor forebyggende HMS-arbeid handler om å redusere og/eller eliminere faren for at ulykker og skader oppstår. Positive og helsefremmende faktorer på arbeidsplassen bør også vektlegges for å skape arbeidsglede på arbeidsplassen

Systematisk HMS-arbeid

Ansatte som opplever høy grad av arbeidsglede vil også yte bedre i jobben sin, samt ha økt motivasjon for arbeidet videre.

Alle bedrifter i Norge som enten selger eller produserer varer og tjenester, er lovpålagt et systematisk HMS-arbeid integrert i virksomheten. Det er arbeidsgiveren på arbeidsplassen som har ansvaret for at dette arbeidet blir etablert og utført. En bedriftshelsetjeneste kan bistå arbeidsgiver med oppgaver som knyttes til forebyggende HMS-arbeid.

Oppfølging av sykefravær

En av oppgavene til en bedriftshelsetjeneste kan også være å følge opp sykefravær på arbeidsplassen. Dette kan gjøres på både individ og gruppenivå, og det kan foregå over ulike tidsperioder.

En bedrifshelsetjeneste skal også komme med andre forslag som kan fremme helse hos de ansatte.